Unntatt søknadsplikt

Skjema: Unntatt søknadsplikt

Det kan være lurt å ta kontakt med kommunen bør du bygger, etablerer veg eller utfører andre fysiske tiltak på bygg eller eiendom.  Selv om du "tror" tiltaket ikke er søknadspliktig eller naboen sier at det ikke er søknadsplikt, så kan det tenkes at du og din nabo tar feil.  

Ai generert bilde.

Søknadsplikt

  1. Dersom bygget ligger i strandsonen og/eller LNF området, så må du søke dispensasjon.
  2. Dersom bygget krever annen tillatelser eller tillatelse fra annet regelverk, så må dette avklares først.
  3. Dersom du skal overnatte i bygget, så må du byggesøke.
  4. Dersom mønehøyden er over 4,0 m og gesimshøyde er over 3,0 m, så må du byggesøke.
  5. Dersom bygningen blir mer enn en etasje, så må du byggesøke.
  6. Dersom du skal ha kjeller i bygget, så må du byggesøke.
  7. Dersom bygget kommer nærmere nabogrensen enn 1 meter, så må du byggesøke

Som du ser, her er det en haug med "fallgruver".  Sett deg selv aldri i en slik ulovlig situasjon, da kan det bli et dyrt prosjekt.  Ta altid kontakt med kommunen først og gjør det skriftlig; enten som brev eller epost.  Svaret du da får fra kommunen vil være et svært viktig dokument for deg.

 

Viktig

Når du skriftlig har fått beskreftelse fra kommunen på at tiltaket ikke krever søknad, så er det en del ting du må passe på:

  1. Du har selv ansvar for at tiltaket utføres i samsvar med de vilkårene byggeforskrifter setter.  Er du i tvil ta kontakt med kommunen.

Du skal alltid melde fra til kommunen om tiltaket og plasseringen senest innen fire uker etter at arbeidet er utført, slik at kommunen kan oppdatere kart- og matrikkeldata. En slik meldingen skal inneholde følgende opplysninger:

a.    dato tiltaket ble ferdigstilt
b.    gårds- og bruksnummer
c.    kart over eiendommen som viser omriss av tiltaket med avstander
d.    tiltakets areal i bruksareal (innvendig areal) og bebygd areal (utvendig areal)
e.    bygningstype
f.    Hva rommet/rommene i tilbygget skal brukes til