Diverse om eiendom

Fradeling: Skjema

Du kan søke om opprettelse av ny grunneiendom, festetomt, anleggseiendom og arealoverføring fra eiendommen din. Søknad om fradeling må blant annet inneholde nabovarsel og forhåndsuttalelser. 

 1. Rekvisisjon
 2. Søknad
 3. Nabovarsel
 4. Opplysninger gitt i nabovarsel
 5. Kvittering for nabovarsel (se nedenfor)
 6. Kart (se nedenfor)

 

Kvittering for nabovarsel

 

Mer informasjon om kart

 • Kartet må være i målestokk 1:500 eller 1:1000. 
 • Du må tegne plassering av eiendom på kartet.
 • Du må tegne plassering av adkomstvei inn på tomta.
 • Du må tegne plassering av avløpskum og avløpsrør ut til resipient.
 • Kartløsninger:  Avansert kart (Norconsult), Norgeskart 
Fradeling: Vilkår
 1. Søknad må være komplett (se skjema).
 2. Søknaden kan kun fremmes av den som er registrert som hjemmelshaver til eiendommen i grunnboken.
 3. Samtlige hjemmelshavere til eiendommen må signere på søknaden.
 4. Dersom hjemmelshaver er et firma, må det leveres firmaattest som ikke er eldre enn 3 måneder.
 5. Dersom andre enn eiendommens hjemmelshaver opptrer som søker, må det fremlegges skriftlig fullmakt fra hjemmelshaver. En slik fullmakt må være datert og entydig.

Kontaktinformasjon

Slawomir Zielinski
Landmåler
E-post
Telefon 90 41 50 62