For folkevalgte

Her finner du informasjon rettet spesielt mot folkevalgte.

Møteplan

 

Vedtatt lokal forskrift godtgjøring folkevalgte (PDF, 92 kB)

Krav om og bekreftelse på tapt arbeidsfortjeneste (DOCX, 75 kB)

Innkalling til politiske møter skal skje 7 dager i forkant av møtedato.

Papirløse møter

Det er innført papirløse møter for formannskap, kommunestyre og hovedutvalgene i Smøla kommune. Nedenfor følger veiledninger til hvordan medlemmer i utvalg kan arbeide med forberedelser til møtene.

Bruksanvisning iPad (PDF, 5 MB)

Forfall til politiske møter

Den som er valgt som medlem av kommunalt eller fylkeskommunalt folkevalgt organ, plikter å delta i organets møter, med mindre det foreligger gyldig forfall. (jmfr kommunelovens § 40)

Forfall skal meldes snarest via e-post , telefon 71 54 46 00, eller ved personlig oppmøte.

Habilitet

Den enkelte folkevalgte må alltid, av eget tiltak, vurdere om han eller hun er inhabil. Bestemmelser om habilitet følger av kommuneloven § 40 nr. 3. (PDF, 86 kB) Bestemmelsen inneholder særregler for inhabilitet for folkevalgte. Bestemmelsen viser for øvrig til forvaltningslovens regler om habilitet kap. II § 6.

Se også veileder fra kommunal- og regionaldepartementet: Habilitet og inhabilitet i kommuner- og fylkeskommuner (PDF, 5 MB)