Formål med dronefotografering

Kommunen er etter plan- og bygningsloven, forurensiningloven og jordloven pålagt å foreta tilsyn og kontroll.  Tilsynet kan være varslet og uvarslet, avhengig av lovverk, omfang, hvor og hvem som blir berørt med videre.  Kjennetegnet for kontroll/tilsyn er at det foreligger en klar lovhjemmel/bestemmelse for slikt arbeid.  Et slikt tilsyn/kontroll kan utføres med drone.  Ved å ta oversiktsbilder, vil man blant annet kunne se en sak i en større sammenheng.  Man får også dokumentert med bilder ulovlige forhold som kommunen pålagt å følge opp.  Bruk av drone til slikt arbeid gir god dokumentasjon, samt at arbeidet utføres effektiv og raskt.

Kartlegging av landbruksarealer med drone som ikke kan defineres som tilsyn/kontroll utføres jevnlig.  Eksempel på slik fotografering kan være at en gårdbruker ønsker et nydyrkingsareal innmålt av kommunen.  Flyfotografering er et raskt og effektivt verktøy til slikt arbeid.  Et annet eksempel på kartlegging er i forbindelse med ajourføring av AR5 kart; NIBIO (Norsk institutt for Bioøkonomi) foretar jevnlig gjennomgang jordbruksareal og justerer AR5 kart, basert på flyfoto.  Ettersom frekvensen av flyfotografering utføres omtrent hvert 4.år, så vil det mellom hvert 4.år være behov for oppdaterte bilder, tatt med drone.  

Bruk av drone i forbindelse med natur og miljøovervåking/dokumentasjon er et viktig vierktøy.  For eksempel dokumenterer kommunen områder med utvalgt naturtype som søkes bygd ned med veger, bygninger etc.   Enda mer viktig er kartlegging av foruresning og forsøpling.

Det går frem av forvaltningsloven § 17  at kommunen skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes.  Kommunen har ved flere anledning benyttet drone i forbindelse med slikt arbeid. 

-------------------------

I en tid hvor teknologisk utvikling setter sitt preg på alle samfunnsområder, er det viktig at også kommunen omfavner nye muligheter for å effektivisere og forbedre sine tjenester. En av de mest lovende teknologiske nyvinningene er droneteknologien, som har potensial til å transformere kommunal forvaltning på en rekke områder.

Bruken av drone i Smøla kommune kan benyttes på de fleste fagområder; Landbruk, bygg, plan, eiendom, naturforvaltning, forurensning også videre. Den kan benyttes i forbindelse med tilsyn for å sikre at aktiviteter utføres i henhold til lovverket, kontroll for å bekrefte at forhold er i samsvar med lovverket, forberedende saksbehandling, undersøkelser også videre. 

Bruken av droner i kommunal regi gir en rekke fordeler. For det første bidrar droner til betydelige tids- og ressursbesparelser. Tradisjonelle metoder for tilsyn, inspeksjon og kartlegging er ofte tidkrevende og kostbare. Droner kan utføre disse oppgavene raskere og mer kostnadseffektivt. Dette gir kommunen mulighet til å allokere ressurser mer effektivt og fokusere på andre viktige oppgaver.

Droner er også et uvurderlig verktøy for dokumentasjon og kartlegging. De kan levere nøyaktige og detaljerte bilder og data, som er essensielle for saksbehandling innenfor plan- og bygningsloven, forurensningsloven, jordloven, naturmangfoldloven m.v.. Dette forbedrer kvaliteten på beslutningsgrunnlaget og sikrer at tiltak og vedtak er godt fundert.

En annen betydelig fordel ved bruk av droner er økt sikkerhet: Inspeksjoner av farlige områder med bygg- og konstruksjoner som risikerer å rase, eller andre situasjon som utgjør en risiko, kan med drone gjennomføres uten å sette menneskeliv i fare.

Når det gjelder personvern, er det viktig å påpeke at bruk av droner i kommunal regi er underlagt strenge reguleringer. Kommunen må sørge for at alle operasjoner er i tråd med gjeldende lover og forskrifter, inkludert personopplysningsloven. Ved å følge disse retningslinjene, sikrer kommunen at innsamling og bruk av data skjer på en lovlig og ansvarlig måte, og at personvernet ivaretas.

Innføringen av droneteknologi i kommunal regi representerer et betydelig skritt mot en mer moderne og effektiv forvaltning. Ved å implementere og følge strenge retningslinjer for bruk, sikkerhet og personvern, sikrer Smøla kommune at teknologien brukes til beste for samfunnet, uten å kompromittere den enkeltes rettigheter eller sikkerhet. Med dette fundamentet ser vi frem til å utforske nye horisonter og utnytte det fulle potensialet som droneteknologi tilbyr for å skape en bedre fremtid for våre borgere.