Personvern

Personvern er en kritisk faktor når Smøla kommune bruker drone til å samle inn data. Vi er dedikerte til å sikre at personopplysninger håndteres i samsvar med gjeldende lovverk, inkludert personopplysningsloven (GDPR). Her er noen av tiltakene vi har iverksatt for å ivareta personvernet:

Informasjon og transparens: Med noen unntak informerer kommunen alltid berørte parter om innsamling og bruk av data.  Dette gjelder særlig der private gårdsplasser og eiendommer blir fotografert og hvor personvernet kan bli direkte eller indirekte berørt.  Dette skjer gjennom skriftlige varsler, offentlige kunngjøringer og direkte kommunikasjon eller på andre måter, når dette er nødvendig. Informasjonen inkluderer formålet med datafangsten, hvordan dataene vil bli brukt, og hvem som vil ha tilgang til dem.  Dersom det er stor risiko for at du som person direkte eller indirekte kan indentifiseres, så må kommunen innhente samtykke fra deg i forkant.  Smøla kommune har benyttet drone nå i ca. 2 år, og forløpig har fotografering ikke berørt personvernet verken direkte eller indirekte, med mindre fotograferingen har vært et lovålagt tilsyn.  Der det er mindre risiko for identifisering så kan det være tilfeller der vi sender et varslingsbrev i forkant dersom personvernet kan bli berørt indirekte. I andre tilfeller benytter vi vår nettside som i dette tilfelle.  I tilsynssaker, kontroll med videre knyttet til kommunal saksbehandling, vil det normalt ikke bli sendt ut varslet.  Like fullt skal personvernet ivaretas.

Dataminimering: Vi sørger for å samle inn og behandle kun de dataene som er nødvendige for det spesifikke formålet. Dette betyr at vi unngår å samle inn unødvendige personopplysninger, og fokuserer på å holde datainnsamlingen så begrenset som mulig.

Sikkerhetsprosedyrer: Kommunen har etablert strenge prosedyrer for å beskytte innsamlede data. Dette inkluderer bruk av sikre lagringssteder og krypteringsteknologier for å forhindre uautorisert tilgang og bruk. Alle bilder og videoer lagres på godkjente plattformer som sikrer dataintegriteten.

Retten til innsyn og klage: Du har rett til å få innsyn i hvilke personopplysninger som er samlet inn om deg dersom kommunen har gjort dette og hvordan disse dataene brukes. Hvis noen har bekymringer eller ønsker å klage på måten dataene deres er håndtert, kan de kontakte kommunen for å få hjelp og veiledning.

Overholdelse av GDPR: Vi følger nøye retningslinjene i GDPR for å sikre at alle personopplysninger behandles lovlig, rettferdig og på en transparent måte. Dette inkluderer å sikre at all databehandling har et rettslig grunnlag, at dataene er korrekte og oppdaterte, og at de ikke lagres lenger enn nødvendig.

Disse tiltakene er en del av Smøla kommunes forpliktelse til å beskytte personvernet til innbyggerne og sikre at bruken av droner skjer på en ansvarlig og lovlig måte.

 

Hva er personopplysninger?

Nesten hvilken som helst type informasjon kan være en personopplysning hvis den kan knyttes til en fysisk person. Det kan inkludere for eksempel åpenbare opplysninger og mindre åpenbare opplysninger.  En person er identifisert når det er mulig å knytte informasjonen direkte til denne personen. En person er identifiserbar når det er mulig å knytte informasjonen til denne personen ved hjelp av tilleggskjennemerker. Direkte identifikasjon skjer når informasjonen i seg selv gjør det mulig å identifisere personen. Indirekte identifikasjon skjer når informasjonen kan kombineres med andre data for å identifisere personen.