Hvilket skjema skal jeg bruke?

Hvilket skjema du skal bruke avhenger av hvorfor du ønsker at det skal holdes en oppmålingsforretning. 

Søknadspliktige tiltak etter plan og bygningsloven

For søknadspliktige tiltak etter plan og bygningsloven skal du bruke skjemaet "Rekvisisjon av oppmålingsforretning og krav om matrikkelføring" som vedlegg til søknad om oppretting eller endring av eiendom etter plan- og bygningsloven § 20-1 bokstav m.  Hva betyr dette i praksis: opprettelse av ny grunneiendom, ny anleggseiendom eller nytt jordsameie, eller opprettelse av ny festegrunn for bortfeste som kan gjelde i mer enn 10 år, eller arealoverføring, jf. matrikkellova.  Les mer om hva som kreves i en søknad.

Les mer

Skjema

 

Oppretting og endring av eiendom må oppfylle vilkårene i matrikkelloven. 

Disse er nærmere beskrevet i matrikkelloven kapittel 3 og matrikkelforskriften kapittel 8.  Rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring brukes ved endring eller konstatering av eksisterende matrikkelenhet. Disse sakene krever ikke tillatelse etter plan- og bygningsloven.

Les mer

Skjema