Gebyr

Først må du søke om gebyrreduksjon og blir din søknad ikke innvilget eller kun delvis innvilget, da kan du klage på avgjørelsen.

Klage på gebyr

Dersom det gebyret du har mottatt entydig går frem av gebyrregulativet eller kun er snakk om en ren kalkulasjon basert på faktiske kjensgjerninger, så vil ikke dette gebyret kunne forstås som en individuell "avgjørelse" og derav et enkeltvedtak som du kan klage på.  Du kan imidlertid søke om gebyrreduksjon. 

Søknaden må være begrunnet. Basert på din begrunna søknad, vil kommunen vurdere om det foreligger faktiske feil i saken.  Videre vil vi se på gebyrbestemmelsene om det foreligger grunnlag for reduksjon.  Dersom søknaden din blir avslått eller reduksjonen ble mindre enn det du søkte om, så vil dette etter forvaltningsloven være et enkeltvedtak, - et vedtak du kan klage på.  Klagen avgjøres i Smøla formannskap.  Får du ikke medhold i klagen, blir klagen sendt videre til Statsforvalteren som fatter et endelig vedtak i saken.

Gebyrregulativ 2023 (PDF, 864 kB)

 

Søknad om gebyrreduksjon

Søknad om gebyrreduksjon må være skriftlig og begrunnet, - enten som brev eller epost.  Dersom du sender søknad som epost bør du samtidig i eposten be om tilbakemelding på om søknaden er mottatt for å forsikre deg at kommunen har mottatt din søknad.  Søknaden sendes til: postmottak@smola.kommune.no

 

Eksempel

Du ønsker å føre opp en konstruksjon som i utgangspunktet ikke er søknadspliktig.  Imidlertid ligger eiendommen i et LNF område.  Det går frem av blant annet plan- og bygningsloven § 20-5 (Tiltak som er unntatt fra søknadsplikt) at tillatelse ikke er nødvendig dersom tiltaket er i samsvar med plan.  Bygger du i et LNF område så vil dette ikke være i samsvar med plan.  Du må derfor søke om dispensasjon fra LNF bestemmelsene.   

Prosess:

  1. Dispensasjon fra lovverk og planer skal først samordnes med eksterne myndigheter.  Kommunen sender et samordningsbrev til myndighetene.
  2. Dersom eksterne myndigheter eller kommunen ikke motsetter seg en dispensasjon, så starter saksbehandling av saken.

Gebyr:

  1. Samordningsbrev: Grunnbeløp kr. 5.000,- + timesats (den tiden kommunen bruker på å skrive samordningsbrevet)
  2. Vedtaksbrev:  Grunnbeløpet utelates ettersom du får dette i punkt nr.1 + timesats
  3. Det vil gå frem av vedtaket hvordan vi har beregnet gebyret.

 

Timesats (2023)

  • Minstesats = 800,- kr/time
  • Kontorarbeid = 1600,- kr/time
  • Andre satser; se gebyrregulativet 

Minstesats

Hvis gebyret anses å være åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader kommunen har hatt med saken, eller anses åpenbart urimelig av andre grunner, kan kommunen etter skriftlig søknad eller etter egen vurdering fastsette annet gebyr enn det som framgår av regulativet. Minstesats i kap. 14.1.2 kan da benyttes. Gebyrreduksjon etter administrativ vurdering skal begrunnes i vedtaket eller på annen måte dokumenteres skriftlig og arkiveres i den konkrete sak. Søknad om nedsettelse av gebyret utsetter ikke betalingsfristen.