Kommunens øverste administrative ledelse består av rådmann, to kommunalsjefer og økonomisjef.
En av kommunalsjefstillignene er nå ledig.

Søknadsfrist: 13. januar 2019

Svømmehallen ved Bakkamyra skole feriestenges for nødvendig vedlikehold 20.12.2018.

sprukket vannrør

Hvis vannet fryser i et lukket rørsystem, fører det som regel til at vannrørene sprenges når isen smelter igjen. Dette kan medføre at vannrør sprekker og kan gi store vannskader i huset. Som oftest skjer dette i kalde kjellere.

Kommunestyret i Smøla har 6. november 2018 i sak 52/2018 vedtatt å tildele NIR enerett for innsamling og behandling av det avfall som kommunen er lovpålagt å håndtere, og for innsamling og behandling av slam fra slamavskillere og tette tanker, jf. anskaffelsesforskriftens § 2-3.

I forbindelse med sammenslåingen av Smøla og Kristiansund brann- og redningsvesen kommer vi med en generell informasjon til alle innbyggere i Smøla Kommune.

 

Vi ønsker også å informere om retningslinjer som gjelder for feierne med hensyn tilkomst og arbeid på tak.

Samtidig vil vi peke på at det etter lov og forskriftene også er huseiers ansvar å sørge for at tilkomst til pipe for takfeiing tilfredsstiller de krav som Arbeidstilsynet setter.

Jfr. Forskrift om brannforebygging, ikraftsatt 01.01.2016

§ 4 Kunnskap og informasjon om brannsikkerhet i byggverk

§ 6 Kontroll og vedlikehold av fyringsanlegg

Velkommen til en hyggelig markering

Dag: torsdag 6. desember

Tid: kl. 16.30

Sted: Ved Smøla folkebibliotek

Innovasjonscamp2018 4

9.klasse ved Smøla ungdomsskole gjennomfører Innovasjonscamp 2018 i uke 47.

Flyktningetjenesten inviterer til fagseminar!

Dato: mandag 26. november

Tid: kl. 12.00 - 16.30

Sted: kommunestyresalen

På bestilling vil Smøla kommune matrikulere holmer og øyer rundt Monsøya som angivelig tilhører eiendom 50/2. 

Smøla kommune har ledige undervisningsstillinger som lærer i barneskolen - totalt ca. 2 årsverk - midlertidig stilling, men kan bli aktuelt med fast stilling.

Søknadsfrist: 25.11.2018

Smøla helsestasjon:

Fredag 2. nov, kl. 09.00 - 15.00

Mandag 5. nov, kl. 09.00 - 15.00

Fredag 9. nov, kl. 09.00 - 15.00

Det innkalles til felles budsjettmøte

Dato: tirsdag 6. november

Tid: 10.00 - 12.00

Sted: rådhuset

Smøla formannskap vedtok i møte den 18.9.2018 at reguleringsplan for Dyrnesenga boligområde legges ut til offentlig ettersyn og høring iht plan- og bygningslovens §11-14. Vedtaket ble fattet med medhold i plan- og bygningslovens §5-2 og §12-11, jfr. også §12-10.

 

Kommunestyret vedtok i møte 27.09.2018 forslag til reguleringsplan ved Nørvågen Industriområde. Planvedtaket kunngjøres herved i henhold til plan- og bygningslovens §12-12.